Home

Jag minskar min motorsamling och har följande motorer till salu.

Samtliga motorer är maskinellt renoverade och fullt fungerande och är tillverkade i Sverige om inte annat anges i vidhängade text. Flera av dem är mindre vanliga och priserna är därefter.
Thomas Davidson (Göteborg)
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.comI am reducing my engine collection and have the following for sale.

All the engines are mechanically reconditioned and fully operational and are manufactured in Sweden, unless otherwise indicated in the attached text. Some of them are less common and prices depend therefrom.
Thomas Davidson (Göteborg)
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.comIch reduziere meine hochwertige Stationärmotorensammlung und folgende Motoren sind jetzt zum Verkauf.

Alle Motoren sind mechanisch überholt und voll funktionsfähig und wurden in Schweden hergestellt, sofern es nicht in der folgenden Liste beschrieben wird. Es handelt sich größteteils um sehr seltene Exemplare.
Thomas Davidson (Göteborg)
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.comNr 1.
Amerikansk 17 hk Settley bensinmotor på vagn med öppet vevhus, frislagsregulator och med sågtillbehör. Längd = 200 cm, Bredd = 200 cm, Höjd = 160 cm och vikt = 800 kg. 22 000 SEK.


Nr 1.
American 17 hp Sattley petrol engine on trolley with open crankcase, hit & miss governor and saw accessories. Length = 200 cm, Width = 200 cm, Height = 800 cm and Weight about = 800 kg. 22 000 SEK.


Nr 1.
Amerikanischer 17 PS Settley Benzinmotor auf Wagen mit offenem Kurbelgehäuse, Pendelregler und mit Sägezubehör. Länge = 200 cm, Breite = 200 cm, Höhe = 160 cm und Gewicht etwa = 800 kg. 22 000 SEK.Nr 2.
Avance 6 hk tändkulemotor från 1912-13 på ekbädd. Så kallad råoljemotor med frislagsregulator och vattenkyld spridare. Motorn går bra. Längd = 118cm, Breidd = 80cm, Höjd = 122 cm och vikt = 400 kg
26 000 SEK.


No 2.
Avance 6 hp hot-bulb engine from 1912-13 and on an oak bed. So-called crude oil engine with a hit & miss governor and water cooled injector. The engine is running well. Lenght = 118 cm, Width = 80 cm, Hight = 122 cm and Weight = 400 kg
26 000 SEK.


Nr 2.
Avance 6 PS Glühkopfmotor 1912 bis 13 bei Eichenholzfundament. So- genannte Rohölmotor mit einem Pendelregulator und einer wassergekühlten Einspritzdüse. Der Motor läuft gut. Länge = 118 cm, Breite = 80 cm, Höhe = 122 cm und Gewicht = 400 kg
26 000 SEK.Nr 3.
Bull Dog 3 hp fotogenmotor från cirka 1910. Tillverkad vid Bates & Edmonds Motor Co, Lansing, Michigan, USA. Den har öppet vevhus, klafftändning och frislagsregulator. Längd = 100 cm, Bredd = 80 cm, Höjd = 70 cm och vikt = 300 kg.
26000 SEK.


Nr 3.
Bull Dog 3 hp parffin engine from circa 1910. Designed by Bates & Edmonds Motor Co, Lansing, Michigan, USA. It has open crankcase, LT-ignition and hit & miss governor. Length = 100 cm Width = 80 cm, Height = 70 cm and weight = 300 kg.
26000 SEK.


Nr 3.
Bull Dog 3 hp Kerosin-Motor ab ca. 1910. Von Bates & Edmonds Motor Co, Lansing, Michigan, USA gemacht. Es habe offene Kurbelgehäuse, Niedrigspannung Zündung und Pendelregler. Länge = 100 cm Breite = 80 cm, Höhe = 70 cm und das Gewicht = 300 kg.
26000 SEK.


Nr 4.
Jumbo 5 hk fotogenmotor från mitten av 1920-talet. Tillverkad vid Nelson Brothers Co. Saginaw, Michigan, USA. Den har öppet vevhus och är monterad på träplatta. Bränsletanken är inte rengjord. Längd = 115 cm, Bredd = 80 cm, Höjd = 90 cm och vikt = 450 kg.
9000 SEK.


Nr 4.
Jumbo 3 hp Jumbo 5 hk parffin engine from mid-1920s. Designed by Nelson Brothers Co. Saginaw, Michigan, USA. It has open crankcase and is mounted on wooden plate . Fueltank is not cleaned. Length = 115 cm Width = 80 cm, Height = 90 cm and weight = 450 kg.
9000 SEK.


Nr 4.
Jumbo 5 PS Kerosin-Motor aus Mitte der 1920. Von Nelson Brothers Co. Saginaw, Michigan, USA gemacht. Es habe offene Kurbelgehäuse und wird auf Holzplatte montiert. Der Kraftstofftank wird nicht gereinigt. Länge = 115 cm Breite = 80 cm, Höhe = 90 cm und das Gewicht = 450 kg.
9000 SEK.Nr 5.
5 hk Merit glödrörsmotor från ca 1910 med frislagsregulator och remskiva. Den är tillverkad för Fredr. Wagner Stockholm, Sverige. Längd = 96 cm, bredd =80 cm, höjd = 160 cm och vikt = 160 kg. 22 000 SEK.


Nr 5.
5 hp Merit hot tube engine with hit and miss governor from about 1910. It is made for Fredr. Wagner Stockholm, Sweden. Length = 96 cm, width = 80 cm, height = 160 cm and weight = 160 kg. 22 000 SEK.


Nr 5.
5 PS Merit Glührohrmotor mit Pendelregler ab ca. 1910. Er ist für Fredr. Wagner Stockholm, Schweden gemacht. Länge = 96 cm, Breite = 80 cm, Höhe = 160 cm und Gewicht = 160 kg. 22 000 SEK.Nr 6.
Fairbanks Morse typ T, 4 hk 4-taktsmotor från 1911 med lågspänningständning, avdunstningskyning och trottel reglering. Tillverkad i USA. Längd = 115 cm, bredd =105 cm, höjd = 160 cm och vikt = 650 kg. 26 000 SEK.


No 6.
Fairbanks Morse Type T, 4 hp 4-stroke engine from 1911 with low tension ignition, hopper cooling and throttle control. Made in USA. Length = 115 cm, width = 105 cm, height = 160 cm and weight = 650 kg. 26 000 SEK.


Nr 6.
Fairbanks Morse Type T, 4 PS 4-Takt-Motor ab 1911 mit Niederspannungszündung, Verdampfungskühlung und Drosselregler. Hergestellt in den USA. Länge = 115 cm, Breite = 105 cm, Höhe = 160 cm und Gewicht = 650 kg. 26 000 SEK.Nr 7.
Albin typ B1 är en 4-takts 3 hk fotogenmotor med magnettändning från 1916. Den är utrustad med två förgasare, en för startbensin och en för fotogen. Den är en marinmotor som monterats på furufundament. Tändmagneten är ur första serien från Svenska Elektro Magneter (SEM) Det var svårt att importera Bosch-magneter under första världskriget. Length = 72 cm, Width = 56 cm, Hight = 75 cm och Weight = 130 kg
5 000 SEK.


No 7.
Albin B1 is a 4-stroke 3 hp paraffin engine with magneto ignition from 1916. It is equipped with two carburetors, one for starting petrol and one for paraffin. It is a marine engine mounted on pine base. The magneto is from the first series from the Swedish Electro Magneter (SEM), as it was difficult to import Bosch or other magnetos during the First World War. Length = 72 cm, Width = 56 cm, Hight = 75 cm and Weight = 130 kg
5 000 SEK.


Nr 7.
Albin B1 ist ein 4-Takt, 3 PS Petroleummotor mit Magnetzündung Baujahr 1916. Der Motor hat zwei Vergaser , einer zum Starten auf Benzin und einer für Petroleum. Es ist ein Schiffsmotor, auf Kiefernbett montiert. Es war schwierig, Bosch-Magneten während des Ersten Weltkriegs zu importieren. Dafür ist der Zündmagnet vom Svenska Elektro Magneter (SEM) verbaut. Länge = 72 cm, Breite = 56 cm, Höhe = 75 cm und Gewicht = 130 kg
5 000 SEK.Nr 8.
Sleipner 2-takts tändkulemotor ca 5 hk tillverkad ca 1910 på Karlskoga Mekaniska Verkstad. Experimentmotor (numrerad 102) med frislagsregulator, troligen den andra tillverkade motorn av denna sort. Nyborrad cylinder och nya lager. Vikt= 415 kg, Höjd=127, Längd=122, Bredd=85 cm. 19000 SEK


No 8.
Sleipner 2-stroke hot bulb engine approx. 5 hp manufactured approx. 1910 at Karlskoga Mekaniska Verkstad in Sweden. Experimental engine (numbered 102) with hit and miss governor, probably the second manufactured engine of this kind. Newly drilled cylinder and new bearings. Length = 122 cm, Width = 85 cm, Height = 127 cm and Weight = 415 kg. 19,000 SEK


Nr 8.
Sleipner 2-Takt-Glühkopfmotor ca. 5 PS hergestellt ca. 1910 in Karlskoga Mekaniska Verkstad in Schweden. Experimenteller Motor (Nummer 102) mit Pendelregler, wahrscheinlich der zweite hergestellte Motor dieser Art. Neu gebohrter Zylinder und neue Lager. Länge = 122 cm, Breite = 85 cm, Höhe = 127 cm und Gewicht = 415 kg. 19.000 SEKNr 9.
Fenix 4 hk 2-takts marin tändkulemotor från 19010-talet, tillverkad av Forsviks AB. Den har frislagsregulator och kylvattenpump och står på träfundament. Längd = 100 cm, Bredd = 71 cm, Höjd = 100 cm och vikt = 300 kg. 15 000 kr


No 9.
Fenix 4 hp 2-stroke marin hot-bulb engine from 1910's, made by Forsviks Ltd. It has a hit and miss governor and cooling water pump and is mounted on wooden base. Length = 100 cm, Width = 71 cm, Height = 100 cm and Weight = 300 kg. 15,000 SEK


Nr 9.
Fenix ​​4 PS 2-Takt-Schiffsglükopfmotor aus den 1910er Jahren, hergestellt von Forsviks AG. Es verfügt über einen Pendelregler und eine Kühlwasserpumpe und steht auf ein Holzfundamenten. Länge = 100 cm, Breite = 71 cm, Höhe = 100 cm und Gewicht = 300 kg. 15.000 SEKNr 10.
Motor är troligen tillverkad i Västergötland av motordetaljer att döma. Den är en 2-takts tändkulemotor med frislagsregulator från ca 1910, renoverad med nya ramlager, nytt vevlager, borrad cylinder med ny kolv och kolvringar mm. Längd = 120 cm, Bredd = 84 cm, Höjd = 133 cm och vikt ca 700 kg. 22 000 kr


No 10.
Engine is probably made in Västergötland by engine details judging. The engine is a 2-stroke hot bulb engine with hit & miss governor from about 1910, renovated with new main bearings, new big end bearing, drilled cylinder with new piston and piston rings etc. Length = 120 cm, Width = 84 cm, Height = 120 cm and Weight = approx. 700 kg. 22,000 SEK


Nr 10.
Der Motor wird wahrscheinlich in Västergötland nach Motordetails hergestellt. Er ist ein 2-Takt Glühkopfmotor mit Pendelregler von etwa 1910, renoviert mit neuen Rahmenlagern, neuem Kurbellager, gebohrtem Zylinder mit neuem Kolben und neuen Kolbenringen usw. Länge = 120 cm, Breite = 84 cm, Höhe = 133cm und Gewicht = etwa 700 kg. 22.000 SEKNr 11.
Berg-motor typ VL3 är en 4-takts 3 hk stationärmotor som är monterad på furubädd. Den tillverkad i Lindesberg av Berg & Co AB på 1940-talet. Längd = 75 cm, bredd = 51 cm, höjd = 82 cm och vikt = 90 kg
5000 SEK.


No 11.
Berg engine Type VL3 is a 4-cycle 3 hp stationary engine that is mounted on a pine-skids. It is made at Lindesberg av Berg & Co AB in the 1940s. Length = 75 cm, Width = 51 cm, Hight = 82 cm and Weight = 90 kg
5000 SEK.


Nr 11.
Bergmotor Typ VL3 ist ein 4-Takt 3 PS Standmotor, der auf Kieferkufen montiert ist und in Lindesberg von Berg & Co AB in 1940er Jahre gebaut. Länge = 75 cm, Breite = 51 cm, Höhe = 82 cm und Gewicht = 90 kg
5000 SEK.
                         Göteborgs                              
                                VeteranMotor-              
                                          Samling
Thomas Davidson
E-mailadress: t.davidson.205(snabel-a)gmail.com (snabel-a) = @
Mobile phone +46 768 807546